fredag 25 januari 2013

Komvux- bortglömd läroform?

Komvux har i det tysta bytt skepnad. Nio av tio elever på grundläggande nivå är idag utlandsfödda och för många av dem riskerar studerandet bli en farlig skuldfälla. Trots mer välutbildade elever sjunker betygen.

Komvux uppdrag är att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden och dem med lägst utbildning. Nio av tio elever som går på den grundläggande nivån har utländsk bakgrund. De allra flesta på komvux är kvinnor, ungefär två tredjedelar. Under hela 2000-talet har resultaten kraftigt försämrats. Det gäller såväl utlandsfödda, som svenskfödda, män som kvinnor. Andelen icke godkända ökar och andelen med högsta betyg minskar. Detta trots att de elever som går på komvux har bättre utbildning än tidigare.Se http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-saknas-politiskt-intresse

Elever som tidigare sökte sig till komux var ofta väldigt motiverade och hade framförallt språket. De hade andra förutsättningar att klara studierna. Nu har det skett en massiv ökning av utlandsfödda elever och tittar man på hur resultaten sjunker är det rimligt att anta att komvux har haft svårt att möta dessa elever. Har skolformen helt enkelt inte riktigt hunnit förändras i takt med verkligheten?

På komvux var 1998, 59,8 procent av eleverna på den grundläggande nivån utlandsfödda. 2010 hade den siffran ökat till 88,8 procent. Men ökningen gäller även på den gymnasiala nivån, där det skett en fördubbling, från 16,3 procent till 30,1 procent.


Geoff Erici leder den statliga utredning som ska se över komvux på grundläggande nivå. I uppdraget ligger att kartlägga den ekonomiska situationen för de studerande. Många av eleverna som tar studielån för att läsa på grundläggande nivå får senare i livet problem att betala tillbaka. Många studerar aldrig högre än till grundskolenivå. Deras utbildning räcker inte till och därför lyckas de aldrig riktigt etablera sig i samhället. Skrala inkomster leder för många till problem med att återbetala lånen.

Hälften av alla elever på grundläggande nivå på komvux med studielån hamnar förr eller senare hos Kronofogden( http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-elever-slutar-hos-kronofogden). De alarmerande siffrorna avslöjar statens utredare av komvux, Geoff Erici. Han menar att det krävs en kompetensutveckling bland lärarna på komvux, mycket beroende på att andelen utlandsfödda elever har ökat så kraftigt.

Inga kommentarer: