onsdag 31 oktober 2012

Översvämninghot mot strandnära tomter

Strandnära områden är mer populära än någonsin, och gamla hamnområden i många städer byggs om till bostadskvarter, tex i Göteborg där Norra Älvsstranden/Eriksberg byggs ut med bostäder och kontor. Problemet är att en hel del kommuner inte tar hänsyn till framtida havsnivåhöjning när hamnkranarna tas ner och bostadshusen växer upp. Det finns kommuner i Skåne som bygger på lägen som inte är lämpliga, och är inte kommunerna förberedda på högre nivåer får det negativa ekonomiska konsekvenser för infrastruktur som vägar, men också natur- och bostadsområden.

Vidare är det bra mycket billigare att förbereda sig redan nu genom god planering än att agera när det väl händer. SMHI är den dominerande källan till kommunernas uppskattningar av framtida havsnivåer. Spridningen är dock stor mellan olika kommuners uppskattningar, vilket pekar på den osäkerhet som råder om vilken havsnivåhöjning som är rimlig att förhålla sig till. De senaste åren kan en trend skönjas att kommuner utgår från SMHI:s uppskattning om "runt en meters" havsnivåhöjning fram till år 2100.

Ett varmare klimat framöver innebär med all säkerhet stigande havsnivåer. Samhället behöver förbereda sig på att hantera dessa, trots de osäkerheter som råder kring hur snabb och hur omfattande havsnivåhöjningen kommer att bli. Den största osäkerheten i projektionerna av framtida havsnivåer är hur inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att reagera på klimatförändringarna. Dessa har reagerat snabbare än vad man tidigare trodde. Under senare tid har allt högre värden angetts i flera artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Här uppskattar man höjningen av havsnivån fram till år 2100 till 1–2 meter för de högsta utsläppsscenarierna.

Havet kommer också fortsätta att stiga under många århundraden, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt. Den lokala havsnivåhöjningen varierar från det globala medelvärdet och påverkas av flera olika faktorer.

I rapporten från KTH kartläggs hur 33 kustkommuner i södra Sverige hanterar höjda havsnivåer i sin planering och vilka uppskattningar av framtida havsnivåer de utgår ifrån.

Märkligt att konsumtionshysterin och käbblet om trängselskatt fortsätter trots smältande havsisar, oberäkneligt väder och översvämningar!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,