måndag 3 december 2012

Iransk offensiv mot kvinnor

Ledare i GP den 30/11 2012 av Johanna Andersson

Under de senaste månaderna har det cirkulerat olika rykten om vad som händer vid iranska universitet. Många uppgifter tyder nu på att 36 universitet stänger 77 olika utbildningar för kvinnor, samtidigt som män utestängs från ett mindre antal utbildningar. De internationella protesterna har inte låtit vänta på sig. Fredspristagaren och exiliraniern Shirin Ebadi har skrivit till FN:s generalsekreterare om saken, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navanethem Pillay har kritiserat det hela som ett försök att förvisa kvinnor tillbaka till hemmen. Irans utbildningsminister Kamran Daneshjoo avfärdar kritiken och betonar att 90 procent av alla utbildningsplatser är fortsatt öppna för både kvinnor och män.

Fördjupar man sig i frågan växer en komplex bild fram. Olika iranska universitet agerar på olika sätt. Ingenjörsutbildningar stängs för kvinnor vid många universitet. Samtidigt är dessa utbildningar fortsatt öppna för alla i vissa delar av landet. Men naturligtvis blir konkurrensen högre när det finns färre platser att söka för kvinnor. Många universitet tillämpar idag kvotering. 50 procent av platserna ska gå till män, eller 40 procent eller 60 procent. Bilden är inte entydig. Eftersom tidigare över 60 procent av de nyantagna studenterna varit kvinnor är kvotering något som främst gynnar män. Andra universitet delar upp studenterna efter kön och låter dem gå parallella utbildningar, med syfte att minimera kontaktytorna.

Utbildningsminister Daneshjoo vill driva könssegregeringen längre. Kritikerna talar om könsapartheid. Kvinnor och män ska läsa olika ämnen, sitta på olika bänkrader, använda olika korridorer och gå i olika klasser. Fler enkönade universitet ska uppföras över hela landet. Målet är ett kvinnouniversitet i varje provins. Det är oklart om kvinnor kommer att hänvisas enbart till dessa enkönade universitet eller om detta i praktiken kommer innebära att kvinnor får fler alternativ att välja på när det gäller högre utbildning.

Man försöker också dela upp utbildningar och ämnesområden i kvinnliga och manliga. Ekonomi, naturvetenskap och oljeindustriutbildningar är något manligt. Pedagogik, biblioteksvetenskap och litteratur är kvinnligt. Konservativa politiker försöker framställa könsmärkningen och könssegregeringen som något naturligt och önskvärt. Men olika universitet könsmärker utbildningar olika, vilket besvärande nog tydliggör att det mer handlar om sociala konstruktioner än naturliga ordningar.


Man vill öka könssegregeringen för att förbättra mäns villkor och genom detta undvika de politiska oroligheter som följer av arbetslöshet och fattigdom. Utbildning är avgörande för utveckling, framtid och frihet. Genom att utestängas från utbildningar får kvinnorna i Iran får betala ett högt pris för den politiska stabiliteten.
Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati,
Hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rätt

FN:s världskonferens om hållbar utveckling, slutade i besvikelse i somras, skriver Lena Ag, generalsekreterare "Kvinna till Kvinna". Hon menar att beslutsfattare saknar en sann förståelse för kopplingen mellan kvinnors mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling. En hållbar utveckling för världen handlar inte bara om miljö utan lika mycket om social hållbarhet.

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigshärjade områden. De ser tydligt kopplingen mellan fattigdom, våld, diskriminering och miljöpåverkan. Efter väpnade konflikter ökar ofta mäns våld mot kvinnor och tillgången på vapen gör våldet mer brutalt. Konservativa traditioner stärker sitt grepp vilket oftast sker på bekostnad av kvinnors möjlighet att gå i skolan, arbeta och delta i politiken.Senaste exemplet är Iran där kvinnor nu inte får läsa vilka utbildningar de vill eller ta vilka jobb de vill! Skrämmande och upprörande!!

Våld och diskriminering av kvinnor drabbar inte bara kvinnorna utan hämmar även en demokratisk och ekonomisk utveckling. Något som också FN och Världsbanken framhåller. Därför vill Ag framhålla: utan en rättvis fred som inkluderar alla i ett samhälle – ingen hållbar utveckling.

Lagar som stärker kvinnors rätt att äga, ärva och ha tillgång till land är en grundbult för ett ge kvinnor möjlighet till ekonomisk utveckling.Att ha rätten att bestämma över sin egen kropp, hur många barn man vill ha och kunna skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar avgör människors välbefinnande. Hiv/Aids, barna- och mödradödlighet skövlar hundratusentals liv och undergräver en hållbar utveckling.

I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är ofrånkomligt knuten till frågor om jämlikhet, social rättvisa och högre livskvalitet.

Fakta finns. Ändå tycks verklig politisk vilja saknas. En av anledningarna är att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i regeringar och parlament världen över. Även om antalet kvinnor ökar når de knappt upp till 20 procent av platserna i världens parlament. Vid fredsförhandlingar är det än värre. En undersökning av UN Women visar att kvinnor endast utgjort futtiga åtta procent av fredsförhandlingsdelegationerna sedan mitten av 90-talet .En skrämmande låg siffra som befäster min uppfattning att det är männen som för krig men kvinnorna som får ta konsekvensen!

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati,

onsdag 31 oktober 2012

Översvämninghot mot strandnära tomter

Strandnära områden är mer populära än någonsin, och gamla hamnområden i många städer byggs om till bostadskvarter, tex i Göteborg där Norra Älvsstranden/Eriksberg byggs ut med bostäder och kontor. Problemet är att en hel del kommuner inte tar hänsyn till framtida havsnivåhöjning när hamnkranarna tas ner och bostadshusen växer upp. Det finns kommuner i Skåne som bygger på lägen som inte är lämpliga, och är inte kommunerna förberedda på högre nivåer får det negativa ekonomiska konsekvenser för infrastruktur som vägar, men också natur- och bostadsområden.

Vidare är det bra mycket billigare att förbereda sig redan nu genom god planering än att agera när det väl händer. SMHI är den dominerande källan till kommunernas uppskattningar av framtida havsnivåer. Spridningen är dock stor mellan olika kommuners uppskattningar, vilket pekar på den osäkerhet som råder om vilken havsnivåhöjning som är rimlig att förhålla sig till. De senaste åren kan en trend skönjas att kommuner utgår från SMHI:s uppskattning om "runt en meters" havsnivåhöjning fram till år 2100.

Ett varmare klimat framöver innebär med all säkerhet stigande havsnivåer. Samhället behöver förbereda sig på att hantera dessa, trots de osäkerheter som råder kring hur snabb och hur omfattande havsnivåhöjningen kommer att bli. Den största osäkerheten i projektionerna av framtida havsnivåer är hur inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att reagera på klimatförändringarna. Dessa har reagerat snabbare än vad man tidigare trodde. Under senare tid har allt högre värden angetts i flera artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Här uppskattar man höjningen av havsnivån fram till år 2100 till 1–2 meter för de högsta utsläppsscenarierna.

Havet kommer också fortsätta att stiga under många århundraden, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt. Den lokala havsnivåhöjningen varierar från det globala medelvärdet och påverkas av flera olika faktorer.

I rapporten från KTH kartläggs hur 33 kustkommuner i södra Sverige hanterar höjda havsnivåer i sin planering och vilka uppskattningar av framtida havsnivåer de utgår ifrån.

Märkligt att konsumtionshysterin och käbblet om trängselskatt fortsätter trots smältande havsisar, oberäkneligt väder och översvämningar!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

torsdag 27 september 2012

Behandling av män som slår

https://www.facebook.com/groups/RMOKSI/doc/10150616760079043/

Nästan allt våld mot kvinnor utövas av en närstående man. Forskning samt erfarenheter av att arbeta med våldsutövande män framhåller att männen inte utgör en homogen grupp och att det oftast, som tidigare nämnts, finns olika samverkande orsaker till våldsbeteende. Våld är ett medel som används för att uppnå vissa mål. Män är inte maktlösa och våld är ett av flera handlingsalternativ som står till buds. Våldshandlingar har en logik och de är inte irrationella.Våldet är kontrollerat och understryker rätten att sätta gränser.Grundläggande faktorer som förklaring till att det just är män relateras till framför allt mäns överordning över kvinnor, men också bland annat kopplingen mellan män/manlighet/våld samt våldets betydelse och effekt som kulturell komponent.

Kunskap, beredskap och bruk av våld följer män som grupp, och våldet är nära knutet till man och manlighet. Manliga ”värden” som att vara stark, aggressiv och utöva makt uppmuntrar till bruk av våld. Över 90% av allt dödligt våld utövas av män, och män som grupp är mer accepterande till våld än kvinnor som grupp.Tillsammans med en grundläggande faktor, som ojämlikhet, belyser forskning betingande och utlösande faktorer för att förstå våld i nära relationer.

Betingande kan vara: kontrollbehov; lågsjälvkänsla, att man är känslomässigt och socialt beroende. Utlösande kan vara: alkohol- ochdrogmissbruk, ilska och depression, känsla av maktlöshet, brist på normalt samspel ochkommunikation samt brister i den kognitiva förmågan.Forskning visar att en annan viktig grundläggande omständighet för våldsutövande är socialacceptans av våld vilket kan ge upphov till och förstärka attityder, värderingar och beteenden.Vidare är omfattningen och betydelsen av socialt stöd viktig i sammanhanget, vilket kan förstärka och upprätthålla våldet eller motverka det.

Att möta män som utövar våld.
Erfarenheter av arbetet med våldsutövande män visar (både när det gäller psykiskt/fysiskt ochsexuellt våld) att de män som söker hjälp förhåller sig till och beskriver sitt utövande av våld på olika sätt. Det finns olika former av verksamheter för behandling och/eller hjälp för män somutövar våld, och de flesta överrens att orsaken till våld är komplext och att en lika sammansatt orsaksförklaring därför är nödvändigt.

Kriminalvårdens program IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) bygger teoretiskt påbland annat könsmaktsanalys och behandlingen på inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Det lägger fokus på attityder och förståelser som antas ligga till grund för våldet och åtgärden för den enskilde mannen inleds med riskbedömning enligt SARA (Spousal Assault Risk AssessmentGuide).

Man ser på våldet som utövande av makt och kontroll vilket illustreras av makt- och kontrollhjulet. Hjulet åskådliggör hur fysiskt/sexuellt våld är en del av en större helhet och ingår i ett mönster av dominans och förtryck av kvinnan där delarna kan utgöras av; tvång och hot,

En litteraturöversikt och ett försök till teoretisk integration. Paper till nordisk mansforskning. Kullberg, Christian inst för beteende, social, och rättsvetenskap.Örebro: nedvärdering, isolering, förnekelse av att våld existerar, använda barnen, kontroll av ekonomi,föreställning om manligt/kvinnligt etc.

Alternativ til Vold (ATV) i Oslo
Har som den första institutionen i Europa arbetat med fokus på män med våldsproblematik sedan 1987, och deras arbete har erkänts och inspirerat ett stort antal liknande verksamheter i Sverige. ATV:s teoretiska perspektiv kan sammanfattas i ett antal grundantagande:· Utövaren alltid har ansvar för våldet.· Våld är ett könsrelaterat problem – män står för merparten av våld - som måste sättas i relation till könade maktrelationer i samhället i stort.· Våld är ett försök att hantera makt och vanmakt. Våld är en form av maktmissbruk som kännetecknas av att det riktas nedåt i hierarkin, mot personer som har mindre makt än våldsutövaren.

Samtidigt finns ett sammanhang med vanmakt eftersom våld också är ett försök att hantera en subjektiv upplevelse av att behov, målsättningar eller förväntningar – på respons från partnern exempelvis – inte uppfylls.· Våld är ett aktivt försök att bemästra och inte en tillfällig handling. Våldet har alltså en funktion, riktning och intention.· Våldet måste ses i relation till mannens ”manlighetsprojekt”, det vill säga hur han förstår sig själv i relation till kvinnor och söker bekräftelse på sin manlighet.· Våld är farligt och representerar alltid en säkerhetsrisk.Arbetet med männen är upplagt utifrån förståelsen att män söker hjälp när de befinner sig i en subjektivt upplevd kris.

Se länken här nedan,lånat denna i syfte att fler ska få ögonen gällande de män som använder sig av terror/förtryck mot sina kvinnor och barn: http://www.kristianstad.se/upload/St%C3%B6d%20R%C3%A5dgivning/kvinnofrid%20handbok/03%20M%C3%A4nnen%20bakom%20v%C3%A5ldet.pdf

Bloggar:  Göteborg, debatt, Intressantdemokrati,

När och om din partner slår dig!

I början av förhållandet tror du kanske att han är din stora kärlek. Han skämmer bort dig och ger dig komplimanger. Så småningom upptäcker du otrevliga drag hos honom och börjar ana oråd. Lita på din egen "magkänsla", den stämmer oftast. Känns det fel och konstigt så ska du antagligen avsluta förhållandet.

När din partner slår dig.
Män som slår är 'vanliga' män ur alla samhällsklasser. Det är heller inte en viss 'typ' av kvinnor som drabbas. Att du blir slagen är inte ditt fel. Ansvaret ligger endast på mannen som slår. Vi har valt att skriva denna text till en kvinna som misshandlas av en man. Vi är medvetna om att våld även förekommer mellan män, kvinna mot man och mellan kvinnor.Sällan börjar misshandeln på en gång i ett förhållande. Det är snarare en kontroll som ökar gradvis. Det kan börja med att han surar när du ska träffa dina vänner för att så småningom förbjuda dig att göra något utan hans godkännande. Det leder ofta till att du börjar göra som han vill för att slippa bråk och tjafs.

Tecken på att något är fel .Våldsamma män har ofta ett beteendemönster som du tidigt kan upptäcka:
* Han har ett ombytligt humör och blir lätt våldsam och aggressiv.
* Han är mycket svartsjuk.
* Han försöker att kontrollera din tid.
* Han försöker att förändra dig och skala bort det som är du.
* Han ringer dig mer än normalt, dyker upp på ditt jobb eller liknande.
* Han har en nedlåtande syn på kvinnor och kallar till exempel lättklädda kvinnor för horor.
* Han kan "prata" sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han vill.

Du måste komma ihåg att han har ett val. Han kan välja att inte slå men gör det ändå. Han kommer inte att förändras. Han behöver hjälp och du behöver hjälp att lämna honom.
Psykisk misshandel

Den psykiska misshandeln upplevs ofta som jobbigare än fysisk misshandel. Den börjar tidigare än den fysiska misshandeln och syftet är att bryta ned dig. Du blir till slut osäker på dig själv, dina egna tankar och ord. Du börjar tro på det han säger och att du förtjänar att bli behandlad så.

Den psykiska misshandeln innebär:
* Kränkande ord och handlingar - den psykiska misshandeln kan innebära att ena dagen är du underbar för att nästa dag bli kallad hora.
* Han utnyttjar dina svaga punkter och hemligheter du har berättat för honom.
* Han förlöjligar dig och hånar dig.
* Han anklagar dig för saker du inte gjort.
* Vad du än gör är det fel – du anpassar dig efter hans humör.

Fysisk misshandel


Den fysiska misshandeln kan ske på många sätt, men vanligast är att han:

* släpar dig, knuffar eller håller fast dig.
* sparkar eller slår dig med knytnäve eller föremål.
* kastar något på dig.
* tar stryptag på dig.
* bankar ditt huvud mot något.
* använder sexuellt våld.

I många fall slutar också misshandeln med "försoningssex" vilket många gånger är en form av våldtäkt.
Varför stannar du?

Omgivningen har ofta svårt att förstå att du stannar kvar hos mannen, men skälen kan vara många.

* Du är psykiskt nedbruten och orkar inte ta tag i situationen.
* Du tror att barnen mår bäst av att få bo med sin pappa.
* Du kan inte försörja dig själv och/eller saknar ekonomisk trygghet.
* Du har inga vänner eller släktingar att vända dig till för stöd och hjälp.
* Du stannar för att du och/eller din familj tycker att det är fel eller dåligt med skilsmässa.
* Du älskar honom fortfarande och hoppas att han ska ändra sig.
* Du vågar inte lämna honom av rädsla för att han kommer att söka upp dig igen.
* Du är så pass rädd för honom att du inte ens vågar fantisera om att lämna honom.
* Du har åtminstone "koll" på honom och hans humör så länge du stannar.

I alla dessa scenarion har våldet blivit en normal och accepterad del av vardagen.

Kom ihåg att vad han, du själv eller andra än tror, så är du ingen svag kvinna. Tvärtom krävs det en oerhörd styrka för att klara av att leva med en man som misshandlar. Bestäm dig

Du kan inte förändra honom. Det första slaget är sällan det sista även om han lovar dyrt och heligt att aldrig slå dig igen. Erkänn för dig själv att han faktiskt gör fel. Du måste lämna honom. Det är förståeligt och naturligt att du är rädd för vad som händer om du lämnar honom, men du är inte ensam. Hjälp och stöd finns att få hos till exempel kvinnojourerna. Ett tillfälligt, säkert boende går att ordna, men du måste ta första steget. Bestäm dig för att han inte får behandla dig som han gör och att nu får det vara nog.

Fråga om råd
Försök att komma i kontakt med polisen, socialjouren, vården, en kvinnojour eller liknande. Låna en telefon i till exempel affären eller hos grannen om du inte har möjlighet att ringa hemifrån.

Många kvinnor väljer att inte polisanmäla. De känner att de bara vill glömma och gå vidare med sina liv. Du bestämmer själv hur du vill göra, men att polisanmäla honom är en viktig markering för honom och din omgivning att han har behandlat dig fel. Det ger honom dessutom en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende.

Det går att bli hel igen, men du behöver hjälp!
När du väl befinner dig på en säker plats, borta från mannen som har misshandlat dig, är det dags att börja fundera på allt som hänt och hur det har påverkat dig. Säkert sitter hans hånfulla kommentarer djupt rotade i dig, men med hjälp kan du återigen bli den person du var innan du träffade honom. Ta kontakt med en kvinnoorganisation eller socialtjänsten i din kommun för mer information om stödsamtal och gruppträffar.

När män blir slagna
Våld är fel oavsett vem som slår och vem som blir slagen. Om du som man blir slagen av din partner kan du kontakta Mansjouren för stöd och hjälp. Du kan också prata med din husläkare. Tveka inte. Många fler än vad du tror är i samma situation som du.
Skrivet av Cathrine Cathen Carlson i gruppen "Riktiga Kvinnor och män slåss inte" https://www.facebook.com/groups/RMOKSI/
Bloggar:="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> Göteborg, debatt, Intressantdemokrati,
fredag 14 september 2012

Trängselskatt även för utländska fordon i Göteborg


Finansminister Anders Borg har gett ett glädjande besked till alla motståndare av trängselskatt. Han är nu beredd att skynda på utredningen om utländska fordons betalning av trängselskatt.Hög tid eftersom regeringen hittills förhalat frågan och utrett den i åratal.Drygt 30 miljoner/år ska det ge Västra Götalands Regionen i intäkter.

Borg var som väntat positiv till införandet av trängselskatten och Västsvenska paketet med investeringar i infrastrukturen 34 miljarder kronor och talade om “historiska dimensioner”.Men det tar för lång tid innan Finansdepartementets utredning om avgifter för utländska fordon blir klar 15 februari nästa år.

Därmed kommer en ny lag som stadgar att utländska fordon skall betala någon form av avgift när de passerar en betalstation och hur denna avgift skall betalas troligen inte att träda i kraft förrän 1 januari 2014, ett år efter att trängselskatten införs.Se GP:s ledare

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati


torsdag 13 september 2012

Bakåtsträvare är emot trängselskatt och Västlänk

Förra söndagen publicerade Göteborgs-Posten en omfattande granskning av Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg. En granskning som flera inblandade anser vara full av förenklingar, missförstånd, snäva perspektiv och rena felaktigheter.

Värstlänken är rubriken på den inledande mastodontartikeln över åtta tidningssidor. Där beskriver reportern Christer Lövkvist Västlänken som ett vansinnesprojekt utan lönsamhet som kommer att drivas igenom av politikerna i Västsverige ”till vilket pris som helst”.

Överhuvudtaget har jag svårt att förstå debatten om trängselskatt och Västlänken.Jag tycker mig ana ren och skär egoism samt rädsla för att öppna den egna plånboken. Som politiker måste man ha visioner och tänka på framtiden.Vi har fått nog av alltför kortsiktigt tänkande. Med den dåliga luft och trafiksituation som finns i Göteborg är trängselskatt nödvändig. Det är också högre olycksrisk när det är stop i trafiken. Däremot borde även utländska bilar omfattas av den.

Läs mer här:
Bättre konkurrenskraft kräver stora insatser.
Göteborgs dåliga luft

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

lördag 8 september 2012


Mycket intressant seminarium i SVT Forum om jämställdhet inom Europa.I sitt anförande säger bla Birgitta Olsson att det bara är män i ECB(Europeiska centralbanken).och att det bara finns två kvinnliga presidenter/statsministrar inom EU.

Men vad jag reagerade mest på var när Madeleine Leijonhufvud(professor i straffrätt) talade om mäns våld mot kvinnor:

Om kvinnor ska få makt i samhället måste de först få makten över sina kroppar. I bl a Malta, Polen och Irland är det förbjudet med abort och republikanerna i USA har abortförbud på sitt program.Det är också sådana diskussioner i Spanien och Rumänien.80% av offren i människohandel är kvinnor och de hamnar oftast inom sexhandel (76%). Att köpa sex innebär att stödja människohandel!Men förbud mot sexköp har varit positivt för samhället och bidragit till att stoppa människohandel.Prostitution är det nya slaveriet!

Anmärkningsvärt att kvinnan som blir våldtagen ska utsättas för våld!Annars bedöms fallet vara sexuellt utnyttjande istället.Här måste det till en lagändring. Det ska räcka att man tvingas till sex mot sin vilja!

Bloggar:, debatt, , , Intressant, demokrati,

måndag 11 juni 2012

Resistenta bakterier i avloppsslam


SLU-forskare har de senaste åren undersökt ett tiotal avloppsreningsverk och kan konstatera att anläggningarna sprider både antibiotikaresistenta bakterier, virus och parasiter.

Reningsverken som undersöktes låg i Östersjöområdet, de flesta i Sverige. I det vatten som släpps ut i sjöar och vattendrag från de svenska reningsverken förekommer bland annat salmonella, E. coli och enterokocker samt campylobacter. E-coli-bakterierna är ofta resistenta mot åtminstone någon substans och i extremfallen kan de vara motståndskraftiga mot ett tiotal olika antibiotika. Vanligast är resistens mot sulfa.

SLU-forskarna har i sina studier också hittat salmonella och antibiotikaresistenta bakterier i musslor samt i tarmsystemet hos fisk som fångats i närheten av avloppsreningsverk.

Forskarna konstaterar att kunskapen är relativt god vad gäller antibiotikaresistens hos lantbrukets djur men att den är sämre vad gäller hur dessa bakterier sprids i miljön, exempelvis via gödsel till vatten. Problemen med smittsamma mikroorganismer i miljön och vilken betydelse det kan ha för människor och djurs hälsa kräver fördjupade studier, enligt forskarna på SLU.

Bloggar: , , opinion, , intressant,   ,

onsdag 6 juni 2012

Lösenord har läckt ut på Linkedin

http://svt.se/nyheter/varlden/miljontals-losenord-pa-drift?&_suid=1339018437398023837067674445095 Norska användare av nätverkstjänsten Linkedin ombeds byta lösenord, då omkring 6,5 miljoner lösenord har läckt ut.

Omkring en halv miljon norrmän tros ha lagt upp sina personliga profiler på nätverket Linkedin, som beräknas ha över 100 miljoner brukare globalt.Lösenordshärvan kan vara ännu större eftersom många användare slarvar och brukar samma lösenord på alla nätverkstjänster som de använde, t.ex. Facebook och Twitter.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , Intressant

torsdag 10 maj 2012

Bedrägeriåtalad byggchef får nytt toppjobb inom Kommunen

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.938972-atalad-byggchef-far-jobb-i-hamnen

Han är åtalad för inblandning i en miljonsvindel vid Göteborgs Spårvägar. Trots det har han mitt under rättsproceduren fått jobb som projektledare på Göteborgs Hamn, skriver Göteborgs-Posten.Mannen står åtalad för att ha godkänt falska eller felaktiga fakturor för betydande belopp och fick sparken från sin förre arbetsgivare. Men på Göteborgs Hamn väljer man att tro på mannen tills dom kommer. Han nekar till anklagelserna.

Detta säger ju allt om den fusk-och mutkultur som finns inom stadsförvaltningen i Göteborg! Här borde politikerna göra en ordentlig upprensning!  När Göteborgs hamn tillsatte den mutåtalade byggchefen litade de mer på vad han (!) sa än att kolla referenser och tänka logiskt. Styrelsen för Göteborgs hamn måste helt sakna omdöme eftersom de anställer en man som dessutom riskerar fängelse.Har de ingen moral och skam i kroppen? Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen

torsdag 8 mars 2012

Dubbelmoral att sälja vapen till diktaturer

Ekot har avslöjat att det finns långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för Simoom. Det visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av.

Försvarsminister Sten Tolgfors skrev igår i en debattartikel i Svenska Dagbladet att regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien. Men när Ekots reporter får tag i Tolgfors är det oklart vad det betyder i praktiken.

Dokument som Ekot tagit del av visar att politiker från alla riksdagspartier redan våren 2010 informerades om det planerade bygget av vapenfabriken. Den hemliga promemorian visar också att FOI hittat ett nytt bolag, ISP,  som skulle driva projektet vidare sedan upplägget med bulvanföretagets övergetts.

I och med att ISP bildades 1996 så överlämnade regeringen besluten om vapenexporten till en självständig myndighet. Därigenom slapp man ta ansvar för och få kritik för den förda politiken. Sverige, som ofta framhåller att vi har ett av världens mest transparenta system för vapenexporten, har halkat efter.

Vapentillverkningen är en gödko för Staten som tjänat grova pengar på vapen som dödar civila. Man borde ju först och främst sluta sätta munkavle på riksdagsledamöterna när det gäller vapentillverkning och istället ha en oberoende granskning. Typiskt den svenska dubbelmoralen att å ena sidan förespråka demokrati och mänskliga rättigheter, att å andra sidan tillverka och sälja vapen som dödar och lemlästar civila i diktaturer. Hur länge ska denna omoraliska hantering få fortgå?

Läs mer här :

Svensk vapenexport har spårat ur

Sluta beväpna förtryckarna

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna,

Rika Täby i topp för RUT-avdrag

Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har antalet arbetstillfällen inom lokalvård ökat med 4 procent. Totalt sysselsatte branschen 49 000 personer 2010. RUT-avdraget används främst i folkrika förortskommuner med höga inkomster som Danderyd, Lidingö, Vellinge, Lomma och Täby. Här använder mellan 7 och 10 procent av invånarna möjligheten att göra avdrag.

Men det är inte alltid som företagen och de anställda som utför tjänsterna bor i samma kommun. I flera av kommunerna har antalet lokalvårdare snarare minskat. I stället har ökningen skett i andra kommuner. I Stockholm har till exempel antalet förvärvsarbetande inom lokalvård ökat med 75 procent i Botkyrka. I kommunen är nu 4,5 procent av förvärvsarbetarna lokalvårdare. Samtidigt är det en av kommunerna i Sverige där RUT-avdraget används minst. Andra kommuner med lågt RUT-användande är Gällivare, Malå och Dorotea.

Det är alltså som befarat främst höginkomsttagare som uttnyttjar RUT-avdrag för städning, barnvakt mm, medan låginkomsttagare och invånare i kommuner med hög arbetslöshet istället utför tjänsten.Smart av Regerinegn som själva är högavlönade att skaffa sig billig städning och barnpassning.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna,hälsademokrati, moderaterna,

Bort med diktatorn Christer Björkman!

Det är Christer Björkman själv som väljer ut 15 av de 32 låtar som får tävla i festivalen. En jury väljer resterande 16 låtar och en webbjoker röstas fram av publiken på svt.se. Utöver låtarna är det även Christer Björkman som väljer vilka artister som får vara med.Ett val som kan avgöra framgång eller nederlag för artister i branschen.

Musikern Johan Norberg har tidigare suttit med i juryn som valt ut 16 av de medverkande bidragen. 2009, i tv-programmet Gomorron Sverige, sa han så här om juryarbetet:

- Det är extremt oschysst. Vem som helst har rätt att skicka in en låt, men den kommer ju inte fram till juryn. Det är en bluff det här med att vem som helst kan komma med.

Bakom samlingsskivan står skivbolaget M & L Records, som bildades av skivbolagen Mariann (Bert Karlsson) och Lionheart (Maria och Bobby Ljunggren). Som låtskrivare har Bobby Ljunggren under Christer Björkmans tid haft ett 30-tal bidrag med i tävlingen. Han är den mest framgångsrike låtskrivaren i festivalens historia och har vunnit fem gånger. Christer Björkman har som artist själv legat på just Lionheart.

Idag ägs M & L Records gemensamt av Warner, som köpt upp Marianne, och paret Ljunggrens Lionheart, numera till hälften ägt av Universal.
Hur länge ska detta spektakel få fortsätta? Man kan faktiskt ha högre krav på en public service kanal i SVT. Nya förmågor kommer aldrig fram. Nu förstår jag varför dåliga bögar (förlåt) och tokar som Ranelid och  får var med. Nu förstår jag också varför det är så dåliga låtar. Mäktiga skivbolag styr Melodifestvalen med hjälp av Christer björkman som sitter som spindeln i nätet och säger att han "bara har kul".PENGAR heter det.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , Intressant, David Lindgren, melodifestivalen, Christer Björkman,

tisdag 21 februari 2012

Klyftorna i Sverige skapar ohälsa

Klyftorna i Sverige har ökat. En ny unik forskningsöversikt visar att detta leder till ökad ojämlikhet i hälsa och livslängd hos den svenska befolkningen. Exempelvis förväntas personer med universitetsutbildning leva cirka 5 år längre än de med enbart förgymnasial utbildning idag.
Forskarna Mikael Rostila och Susanna Toivonen är redaktörer till boken ”Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd” (Liber). Båda är verksamma vid Stockholms universitet.

Det som ofta lämnas i skymundan i samhällsdebatten är att social ojämlikhet har en stark och tydlig koppling till hälsa. Resultaten pekar på att medicinska framsteg inte är tillräckliga för att förbättra hälsa och livslängd i den svenska befolkningen. Medicinen är självklart central då en människa redan är drabbad av sjukdom, men när det gäller att förebygga och minska ohälsa i samhället i stort måste vi stödja de socialt utsatta. En nationell kommission eller handlingsplan in enlighet med WHO:s rekommendationer är ett viktigt första steg för att uppnå en rättvis hälsa, säger Mikael Rostila .
Alliansregeringen har bidragit till att öka de sociala klyftorna med de nya reglerna inom sjukförsäkringen och a-kassan.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna,hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, sjukskrivning, värk , medicinFörsäkringskassan, sjukförsäkring,  demokrati, moderaterna,

söndag 19 februari 2012

USA använder bomber med uran i Irak

Under november 2004 utspelade sig slaget om Falluja, en stad väster om Bagdad. Målet var att USA skulle återerövra staden som hade intagits av tusentals irakiska rebeller. Det kom att bli det blodigaste enskilda slaget som amerikanske soldater deltagit i sedan Vietnamkriget.

Idag, åtta år senare, lever människorna i staden fortfarande i ruiner. Många drabbar av cancer och så många som ett av fem barn som föds i staden har grava missbildningar. Forskare misstänker därför att USA använder sk smutsiga bomber som innehåller rester från kärnvapentillverkningen. De använder det även i ytterhöljet på stridsvagnar mm.

En smutsig bomb är enligt Wikipedia (eng. dirty bomb) en konventionell bomb som sprider radioaktiva ämnen och således är ett radiologiskt vapen. Sprängverkan är densamma som för vanliga bomber, men den joniserande strålningen från de radioaktiva ämnena är farlig för människor och andra levande organismer.  Idag finns inga länder som erkänt innehav, men eftersom tekniken är enkel så skulle det vara lätt för statsmakter och möjligt även för många fristående organisationer att utveckla smutsiga bomber.

Underrättelserapporter varnar t ex för att jihadistiska grupper är nära att producera "fungerande och effektiva" biologiska och kemiska vapen som kan döda tusentals om de detonerar i en attack mot väst.
Tusentals hemligstämplade dokument som Wikileaks kommit över och förmedlat till Daily Telegraph avslöjar detaljer i den internationella kampen för att stoppa global spridningen av radioaktivt, kemiskt och biologiskt material för bombtillverkning.Finns det inga gränser för människans ondska och vad man kan göra mot andra människor?

Bloggar: , ,demokrati,, Intressantdebatt,

Melodifestivalen har nått botten!

I rapporterna från Leksand de senaste dagarna har de åtta bidragen i Melodifestivalens deltävling mest handlat om ett, låten Mirakel som författaren Björn Ranelid gör tillammans med sångerskan Sara Li.

Fågel eller fisk? Succé eller fiasko? Svaret gav duon på lördagskvällen: Författaren och sångerskan har ett av bidragen i årets final. Med sig från Leksand får de Molly Sandén och hennes ballad Why am I crying. Jag förstår inte vilka idioter som röstat ? Eller är syftet att sabba allltihop? Jag skulle helllre ha sett Love Generation , inte perfekta men ok.

Till andra chansen går istället Andreas Johnson med låten Lovelight (låter likadant som förra året)och pojkbandet Youngblood vars låt har samma namn som gruppen. Låten var bra,men bandet kunde inte engagera publiken.

Katastrof är det minsta man kan säga om gårdagens omgång! Föstår inte vad som har hänt? Kvalitén på låtarna har sjunkit som en sten i årets upplaga av Melodifestivalen. Med Jean Banan och Björn Ranelid har programmet gått till historien som det sämsta någonsin. Molly Sandéns låt var ingen höjdare heller, dessutom var hon helt felstylad. Jag väntade att hon skulle sjunga hård-rock när jag såg henns kläder, istället var det en romantiskt ballad.Vilken flopp!

Det finns bara en fördel med detta och det är att David Lindgren inte får någon konkurrens utan vinner hela klabbet!

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, David Lindgren, melodifestivalen,

onsdag 15 februari 2012

Önskelista om Alliansregeringen avgick

Tänk om min önskedröm slog in och Alliansregeringen plötsligt kom på att de inte hade kompetens att regera längre för att de kände skam för allt elände de åtstadkommit.

I så fall skulle min önskelista se ut så här:

Den Regeringen skulle:

* Höja taket i a-kassa och sjukförsäkring  så att även högavlönade  ville fortsätta att betala till försäkringen.

* Skrota den sk Rehabiliteringskedjan, som inte handlar om rehab  från sjukdom utan rehab till arbete,vilket är stor skillnad. Den innebär att de sjuka inte får den medicinska rehab de har rätt till för att de är tvungna att gå ut och arbeta! Inför i stället en rehabkedja värd namnet, där en individuell rehabplan görs upp vid sjukdom och motsvarande vid arbetslöshet. Vid arbetslöshet borde det finnas utbildningar och annat stöd.

* Lägger ner Försäkringskassan som består av en samling pärmbärare som sett som sin största uppgift att göra livet surt för de sjuka ( enligt Uppdrag granskning " De oförsäkrade") och som inte bryr sig om de lagar som finns.Det måste väl ändå gå att hitta en smidigare lösning?

* Ta bort uppskovsräntan på uppskov med att betala reavinstskatt på försäljning av fastighet. Denna regel gör att många sitter fast i boenden och förhindrar en nödvändig rotation på bostadsmarknaden. Många vågar inte sälja av rädsla för att antingen bli tvugna att betela uppsloven eller för att vara tvungna att betala ränta på flera tusen på uppskov. Reavinster kan ju uppstå utan att man spekulerat, tex pga av en överhettad bostadsmarknad.

* Stoppa alla utförsäljningar av statlig egendom! Regeringen har ju reat ut våra tillgångar till vrakpris! Äldrevården är utlagd på entrepenad åt investmentbolag som för ut vinsten till utlandet.

Försäljningen av Apoteket har inte lett till några förbättringar för konsumenten. Ja, kanske för de som aldrig är sjuka och bara behöver ett huvudvärkspiller ibland. För oss andra är det katastrof. Jag får t ex ringa runt hela stan för att kolla om de har min medicin. De har väldigt små lager vilket leder till väntetid på flera dagar.

SJ funkar inte heller- tidigare kunde man i alla fall lita på tåget.

* Sänka skatten även för ålders- och sjukpensionärer . Det är väldigt orättvist att de ska betala mer i skatt.

* Förbättra Arbetskadeförsäkringen så att även kvinnor får den ersättning de har rätt till när de skadar sig i arbetet.

* Ta bort jobbskatteavdraget för de som tjänar mer än 500 000:-.

* Börja äntligen ta klimathotet på allvar. Stimulera energisparande åtgärder mm.

* Förstatliga skolan så att vi får en likvärdig skola över hela landet istället för flumpedagogik och religiösa floskler.

* Ta bort restaurangmomsen som inte ger nya jobb, utan göder krögarna. Satsa istället på arbetsmarknands- och KY-utbildning.

strong>Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna,

måndag 13 februari 2012

En skön skelleftekille till final i melodifestivalen!Mycket bättre låtar den andra omgången av melodifestivalen. Ulrik Munter och David Lindgren var de klart bästa. Timotej är vackra att titta på men sjunger inte särskilt bra, slätstruket och tråkigt. Di leva har tappat stinget och Top cats lät som en repris från förra året.
Ett extra plus är att David Lindgren är från Skellefteå.  Han gjorde ett proffsigt uppträdande med en skön låt och hans ödmjuka attityd vann mitt hjärta.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, David Lindgren, melodifestivalen

onsdag 8 februari 2012

Höjd pensionsålder bara för verklighetsfrämmande politiker

Vilken planet lever Fredrik Reinfeldt på? Han för i tisdagens DN fram tanken att vi kan behöva jobba ända fram till 75-årsdagen om pensionssystemet ska klara sina kostnader. Han borde göra prao inom hemtjänsten eller på en byggarbetsplats, där de flesta är utslitna innan de är 60 år.

Regeringens politik när det gäller arbetsmiljö har varit helt kontraproduktiv om man vill höja pensionsåldern, säger riksdagsledamoten Ylva Johansson (S).Arbetsmiljön är en faktor som avgör hur länge människor orkar arbeta. Efter att den borgerliga Alliansen fick makten 2006 skars dock Arbetsmiljöverkets resurser ned,samtidigt har Arbetslivsinstitutet, som sysslade med forskning, skrotats. Det är fel väg att gå om man vill att folk ska orka arbeta högre upp i åldrarna, anser  Ylva Johansson, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Det är ju helt kontraproduktivt och gör det bara svårare för människor att jobba till pensionsåldern. - Vi behöver göra precis tvärtom, säger Ylva Johansson till DN.se. Hon påpekar att i Socialdemokraternas skuggbudget anslås 100 miljoner kronor i nya pengar till att bygga upp forskningen igen, utöka Arbetsmiljöverkets inspektioner på arbetsplatserna och förnya regelverket.

– Kvinnor får sina skador klassade som arbetsskador i mindre utsträckning än män. Vi måste titta särskilt på kvinnors arbetsplatser där många blir utslitna, säger Johansson.

Hon vill skapa ett nytt centrum för arbetsmiljöforskning genom att universiteten får konkurrera om vem som ska få uppgiften. Enligt Johansson räcker det inte med ett center som samlar ihop befintlig kunskap, en lösning som regeringen just nu funderar på.

Vi har en ungdomsarbetslöshet på 20%.det viktigaste borde väl änå vara att få dem i arbete? Dessutom måste arbetsmiljön anpassas om vi ska jobba högre upp i åldrarna. Man skulle få arbeta deltid och i ett lägre tempo. En 70-åring orkar inte med dagens arbetsliv.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna,

måndag 30 januari 2012

Jobbskatteavdraget svårt att utvärdera

Det är svårt att utvärdera det svenska jobbskatteavdraget. En ny IFAU-rapport konstaterar efter en omfattande analys att det sannolikt inte går att på ett trovärdigt sätt utvärdera hur jobbskatteavdraget har påverkat sysselsättningen.

Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 och byggdes sedan ut i fyra steg. Genom att sänka skatten på inkomst från arbete men inte på inkomst som kommer från olika typer av bidrag skulle det bli mer lönsamt för människor att arbeta. Det skulle i sin tur leda till att fler valde att träda in i arbetskraften och börja arbeta, samt att de som redan arbetade skulle arbeta fler timmar. Detta skulle i sin tur leda till en dämpad löneökningstakt och ökad sysselsättning. Ett uttalat huvudsyfte med reformen var alltså att få fler människor i arbete....

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen,moderaterna,

torsdag 26 januari 2012

Debatt i SvT om arbetslösheten

Med anledning av den ökande arbetslösheten har Socialdemokraterna idag kl 13 begärt en aktuell debatt. Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet debatterar mot arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, (M).

Se debatten här


Bakgrund

Arbetsförmedlingen presenterade den 7 december 2011 sin prognos för 2012 och 2013. Den är mycket dyster. Arbetslösheten förväntas stiga till 8,5 % år 2013. Utgångsläget på arbetsmarknaden är tufft då vi redan idag, efter ett drygt år av stark tillväxt av nya jobb, ändå har en mycket hög arbetslöshet på 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten är redan nu rekordstor – mer än vad femte ung människa är arbetslös idag, och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att Sverige nu står inför den största utmaningen på arbetsmarknaden sedan 90-talskrisen. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten för väntas tiga snabbt. De som har särskilda svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb utgör redan idag 60 % av de arbetslösa och Arbetsförmedlingen räknar med att antalet kommer att öka kraftigt. Det hårt kritiserade Fas 3, som allt mer fått karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, kommer att öka kraftigt.

Sveriges ekonomi står stark och det finns utrymme för stimulanser för att motverka arbetslösheten. Det krävs nu nya initiativ för att möta den vikande konjunkturen och rusta människor med kunskap och kompetens. Vägen till jobb och konkurrenskraft går via investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin, inte genom fortsatta slentrianmässiga skattesänkningar.

Äntligen en politisk debatt! Jag vill höra företrädare för S lyfta fram begreppen frihet-solidaritet-jämlikhet som fortfarande är aktuella. Idag breder egoismen ut sig allt mer i Sverige. Folk lyfter inte ens på ögonbrynen åt utförsäkringar av sjuka och utnyttjande av arbetslösa genom FAS 3.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

onsdag 25 januari 2012

Hög tid att sparka ut LO från S

Bra förslag! Något jag har tyckt länge. Det går inte fatta bra beslut när en intresseorganisation sitter med i VU. Man måste nästan vara fackligt aktiv eller LO-medlem för att få ett uppdrag inom partiet. Det är viktigt att skilja mellan partiet och särintressen, men man kan ändå ha en solidarisk och arbetarvänlig politik.

På den tiden jag var politiskt aktiv inom S ( ända upp på regional nivå) fick jag många gånger höra hur viktigt det var att komma från LO eller ha arbetarbakgrund.  Jag kommer själv från arbetarbakgrund men har aldrig mött så mycket fördomar som de som LO-folket hade mot akademiker.

Den som var fackligt aktiv hade en gräddfil inom partiet. Så är det tydligen fortfarande. Nu väljs t om facliga ledare till partiordförande!Detta var en anledning till att jag slutade vara politiskt aktiv. Tyckte att det var för mycket ja- sägare, betonghäckar  och för många som sutttit för länge på sina poster. Själv är jag akademiker och tyckte inte att mina kunskaper togs till vara eller uppskattades. S skulle inte ha kommit så långt som de gjort om det inte funnits akademiker inom partiet.

Det är därför hög tid att göra slag i saken och ta ut skilsmässa från LO.;Man kan ha ett samarbete,men att vara så insnärjd som S är i LO kan aldrig vara sunt. Förstå mig rätt, jag tycker att facket är viktigt och oroas över att allt fler väljer att inte ansluta sig facligt. Kanske en varningsklocka? Tyvärr är de riktiga bromsklossar inom S.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

onsdag 18 januari 2012

Medias mobbbing av Juholt har passerat anständighetens gräns

Jinge skriver: "landets tidningsläsare och TV-tittare bör fråga sig om det är journalisternas jobb att till- och avsätta partiledare, och jag tror att det är det som kommer att ske i slutänden. Igår nämnde jag de pressetiska reglerna, men det är tydligt att journalister anser sig stå över sådana regler. Inte generellt men ser man på politiska reportrar och många nyhetsjournalister så är det tydligt. Ingen ska berätta för dem vad som är god pressetik, inte nu, inte här och inte heller i framtiden.......Det är ju knappast någon större idé att bry sig om den politiska utvecklingen i landet eftersom det ändå är journalister som bestämmer vad folk ska få tycka"

Precis vad jag känner nu! Det är åt helvete, rent ut sagt, att media ska bestämma vad folk ska tycka och vem de ska rösta på. Sverige liknar alltmer Berluskonis Italien, där media var styrda av hans bolag. Jag visste att media var mäktiga och skrupelfria, men att de mobbar ut en politiker för att sälja lösnummer eller ännu värre för att stödja Alliansen. Det är ännu värre!Ska man kalla det för Berluskoni-media! Maria Abrahamsson (M) kallar ju SvT för Putin-Tv.

Uppenbart är att S har stora problem och inte kan enas om i vilken riktining på ska gå.Partiet slits sönder av en facklig vänsterinriktad och en mer högerinriktad falang. Samarbetet med LO är numera mer en belastning än hjälp.Det är alltid bättre att stå fri,annars blir man uppbunden av lojaliteter.

Bloggar: , Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

Lärarlegitimering urholkas

Det senaste i Regeringens åtgärder, som är minst sagt uppseendeväckande, är att bemanningsföretaget Proffice beslutar om lärarlegitimationerna! Det innebär i praktiken att Skolverket lämnar över sin myndighetsutövning (!)till ett privat företag. Det är naturligtvis inte lagligt, men Skolverket har gått runt detta genom att teckna avtal med varje enskild anställd på Proffice. Genom avtalen är det personal på bemanningsföretaget som i stort sett beslutar om de kommande lärarlegitimationerna.

180 000 lärare ska legitimeras eftersom Alliansregeringens skolreform om lärarlegitimation träder i kraft 1 juli. Då behövs en legitimation för att kunna byta arbete eller tillsvidareanställas. Tydligen har Regeringen upptäckt de praktiska svårigheterna med att verkställa detta beslut som, liksom andra borgerliga beslut, inte verkar vara så väl genomtänkt.

Vilket yrke står sedan i tur att devalveras? Sjuksköterskor? psykologer?

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna

tisdag 17 januari 2012

Maria Abrahamsson i det blå

Maria Abrahamsson, moderat riksdagskvinna ägnar sin dyrbara tid åt att smutskasta Håkan Juholt och SVT. Hon borde verkligen ha mer ansvarsfulla uppgifter att arbeta med.

Maria gör som borgerliga journalister och väljer ut ett avsnitt ur Fråga doktorn som hon sedan förvanskar och förstorar betydelsen av. Sånt är jag innerligt trött på! Maria kunde t ex istället ha tagit upp att Juholt sa att han vill ge människor hopp. Många känner hopplöshet pga att de är utförsäkrade eller arbetslösa. Eller att Alliansen har sålt ut vår välfärd. Men det hade väl inte haft samma effekt förstås.

Maria A. kallar SVT för "Putin-Tv". Men tydligen duger det att sitta i Tv-soffan hos SVT som medverkande i olika "paneler" i deras utmärkta morgonprogram.

Maria Abrahmsson tycker tydligen att kommmersiella kanaler är bättre. Men jag gillar inte att bli avbruten av reklam varje kvart! Tv-programmen blir mycket längre pga reklamen och utbudet mycket sämre. Vi blir hjärntvättade och dokusåpor och tv-serier blir väldigt enformigt i längden. Nej,tacka vet jag SvT! Ingen reklam som avbryter, bra debattprogram, dokumentärer, familjeprogram och undersökande journalistik i olika ämnen. Bra program i SvT är t ex Gomorron Sverige, Gokväll, musikprogram som PSL och Hårdrockens historia, Agenda och SVT-Forum där man kan följa seminarier och debatter. Allt reklamfritt! Nackdelen är förstås att man ibland tvingas höra på såna som Maria Abrahamsson.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

Dikt till Håkan Juholt

Hittat på Facebook, i gruppen Håkan Juholts Fanclub:

"Jag är ingen Moderat,
för jag är ju Demokrat.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
För oss han är vår man,
han är så stark och S-ann.
Om man inte har för stora pretentioner.

I fråga doktorn jag såg dig,
du är mannen för S och mig.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Vi är beroende av varandra,
står så klart för osS alla andra.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Tillbaka vi tar det nu,
den som gör det, det är du.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Vi står bakom dig i allt,
för vårt Sverige har blivit kallt.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Upp till kamp... ihop med dig,
det är en ära för oss och mig.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Du är Partiledaren för osS alla
och vi kommer när du så kalla.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Detta har jag tillängnat vår strålande fine Partiledare vi har i Socialdemokraterna han är bara bäst. Vår Håkan Juholt."

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

måndag 16 januari 2012

Friskola till salu på Blocket

Ett kryphål i lagen gör det möjligt för den som vill starta en friskola att undvika Skolinspektionens granskning, skriver Svenska Dagbladet på nätet. Tillståndet som låg ute till försäljning på annonssajten Blocket gäller möjligheten att starta en grundskola i Malmö med plats för 180 elever. Skolans namn är redan bestämt i tillståndet, men köparen får välja lokaler och anställa lärare och annan skolpersonal. Tillståndet gäller från och med höstterminen i år.

”Om du vill slippa allt byråkratiskt krångel för att ambitiöst och seriöst starta en skola, så är detta ett fantastiskt tillfälle”, står det i annonsen som nu har tagits bort sajten.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,

Inget muller hörs inom S

Lena Sandlin, ledare i VF: "Kanske är det just det här som är det största problemet. Ett fåtal tidigare S-toppar sympatiserar inte med det spelsystem som Juholt kommit överens om tillsammans med spelarna ute i partidistrikten. De vill ha en annan spelidé, och de vill ta över tränarens uppdrag för att få denna förändring till stånd. De använder media för att få sin vilja igenom, partiet har ju ställt sig på Juholts sida.

Men räkna inte ut Håkan Juholt och Socialdemokratin än. Se bara på Småkronornas insats i junior-VM som avgörs just nu. Efter ett tungt underläge mot Ryssland med 3–0 inför sista perioden lyckades småkronorna vända och vinna matchen med 3–4. De trodde på spelidén och de jobbade tillsammans för en gemensam seger."

Läs också Nu räcker det med utspel mot Juholt anser flera framstående socialdemokrater

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen, borgerlig media, media,propaganda,

Många underskrifter i upprop mot Juholts kritiker

Socialdemokratiska gräsrötter tar nu strid mot höga partiföreträdare, som smutskastar partiledaren Håkan Juholt. I ett upprop på internet kräver de ett slut på vad de kallar ett krypskytte mot partiledaren.

"– Nu får det vara nog med krypskyttet mot Juholt, säger Pia-Lena Andersson, socialdemokrat i Borlänge.

Hon är en av de 26 socialdemokrater i Dalarna som hittills skrivit under uppropet. Totalet fanns det på tisdagskvällen drygt 500 namn på uppropet.

"– Problemet är att politiken inte kommer ut. Allt fokuseras kring Juholt som person."

Sedan skandalen om Håkan Juholts hyresersättningar briserade i oktober har opinionssiffrorna pekat nedåt för socialdemokraterna. I spåren av det har kända profiler i partiet, som till exempel Thomas Östros och Ylva Johansson, kopplat opinionsläget till partiledaren i olika uttlanden. Det är sådana utalanden som gräsrötterna i uppropet vänder sig emot."

Själv är jag så innerligt trött på dessa skriverier och maktkampen inom S. Jag är mer intresserad av den politik de tänker föra än vem som sa vad!Juholt är tydligen ett väldigt stort hot mot Alliansen, annars skulle de ju inte lägga ner så mycket tid på att skriva skit om honom.

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen, borgerlig media, media,propaganda,