torsdag 27 september 2012

Behandling av män som slår

https://www.facebook.com/groups/RMOKSI/doc/10150616760079043/

Nästan allt våld mot kvinnor utövas av en närstående man. Forskning samt erfarenheter av att arbeta med våldsutövande män framhåller att männen inte utgör en homogen grupp och att det oftast, som tidigare nämnts, finns olika samverkande orsaker till våldsbeteende. Våld är ett medel som används för att uppnå vissa mål. Män är inte maktlösa och våld är ett av flera handlingsalternativ som står till buds. Våldshandlingar har en logik och de är inte irrationella.Våldet är kontrollerat och understryker rätten att sätta gränser.Grundläggande faktorer som förklaring till att det just är män relateras till framför allt mäns överordning över kvinnor, men också bland annat kopplingen mellan män/manlighet/våld samt våldets betydelse och effekt som kulturell komponent.

Kunskap, beredskap och bruk av våld följer män som grupp, och våldet är nära knutet till man och manlighet. Manliga ”värden” som att vara stark, aggressiv och utöva makt uppmuntrar till bruk av våld. Över 90% av allt dödligt våld utövas av män, och män som grupp är mer accepterande till våld än kvinnor som grupp.Tillsammans med en grundläggande faktor, som ojämlikhet, belyser forskning betingande och utlösande faktorer för att förstå våld i nära relationer.

Betingande kan vara: kontrollbehov; lågsjälvkänsla, att man är känslomässigt och socialt beroende. Utlösande kan vara: alkohol- ochdrogmissbruk, ilska och depression, känsla av maktlöshet, brist på normalt samspel ochkommunikation samt brister i den kognitiva förmågan.Forskning visar att en annan viktig grundläggande omständighet för våldsutövande är socialacceptans av våld vilket kan ge upphov till och förstärka attityder, värderingar och beteenden.Vidare är omfattningen och betydelsen av socialt stöd viktig i sammanhanget, vilket kan förstärka och upprätthålla våldet eller motverka det.

Att möta män som utövar våld.
Erfarenheter av arbetet med våldsutövande män visar (både när det gäller psykiskt/fysiskt ochsexuellt våld) att de män som söker hjälp förhåller sig till och beskriver sitt utövande av våld på olika sätt. Det finns olika former av verksamheter för behandling och/eller hjälp för män somutövar våld, och de flesta överrens att orsaken till våld är komplext och att en lika sammansatt orsaksförklaring därför är nödvändigt.

Kriminalvårdens program IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) bygger teoretiskt påbland annat könsmaktsanalys och behandlingen på inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Det lägger fokus på attityder och förståelser som antas ligga till grund för våldet och åtgärden för den enskilde mannen inleds med riskbedömning enligt SARA (Spousal Assault Risk AssessmentGuide).

Man ser på våldet som utövande av makt och kontroll vilket illustreras av makt- och kontrollhjulet. Hjulet åskådliggör hur fysiskt/sexuellt våld är en del av en större helhet och ingår i ett mönster av dominans och förtryck av kvinnan där delarna kan utgöras av; tvång och hot,

En litteraturöversikt och ett försök till teoretisk integration. Paper till nordisk mansforskning. Kullberg, Christian inst för beteende, social, och rättsvetenskap.Örebro: nedvärdering, isolering, förnekelse av att våld existerar, använda barnen, kontroll av ekonomi,föreställning om manligt/kvinnligt etc.

Alternativ til Vold (ATV) i Oslo
Har som den första institutionen i Europa arbetat med fokus på män med våldsproblematik sedan 1987, och deras arbete har erkänts och inspirerat ett stort antal liknande verksamheter i Sverige. ATV:s teoretiska perspektiv kan sammanfattas i ett antal grundantagande:· Utövaren alltid har ansvar för våldet.· Våld är ett könsrelaterat problem – män står för merparten av våld - som måste sättas i relation till könade maktrelationer i samhället i stort.· Våld är ett försök att hantera makt och vanmakt. Våld är en form av maktmissbruk som kännetecknas av att det riktas nedåt i hierarkin, mot personer som har mindre makt än våldsutövaren.

Samtidigt finns ett sammanhang med vanmakt eftersom våld också är ett försök att hantera en subjektiv upplevelse av att behov, målsättningar eller förväntningar – på respons från partnern exempelvis – inte uppfylls.· Våld är ett aktivt försök att bemästra och inte en tillfällig handling. Våldet har alltså en funktion, riktning och intention.· Våldet måste ses i relation till mannens ”manlighetsprojekt”, det vill säga hur han förstår sig själv i relation till kvinnor och söker bekräftelse på sin manlighet.· Våld är farligt och representerar alltid en säkerhetsrisk.Arbetet med männen är upplagt utifrån förståelsen att män söker hjälp när de befinner sig i en subjektivt upplevd kris.

Se länken här nedan,lånat denna i syfte att fler ska få ögonen gällande de män som använder sig av terror/förtryck mot sina kvinnor och barn: http://www.kristianstad.se/upload/St%C3%B6d%20R%C3%A5dgivning/kvinnofrid%20handbok/03%20M%C3%A4nnen%20bakom%20v%C3%A5ldet.pdf

Bloggar:  Göteborg, debatt, Intressantdemokrati,

När och om din partner slår dig!

I början av förhållandet tror du kanske att han är din stora kärlek. Han skämmer bort dig och ger dig komplimanger. Så småningom upptäcker du otrevliga drag hos honom och börjar ana oråd. Lita på din egen "magkänsla", den stämmer oftast. Känns det fel och konstigt så ska du antagligen avsluta förhållandet.

När din partner slår dig.
Män som slår är 'vanliga' män ur alla samhällsklasser. Det är heller inte en viss 'typ' av kvinnor som drabbas. Att du blir slagen är inte ditt fel. Ansvaret ligger endast på mannen som slår. Vi har valt att skriva denna text till en kvinna som misshandlas av en man. Vi är medvetna om att våld även förekommer mellan män, kvinna mot man och mellan kvinnor.Sällan börjar misshandeln på en gång i ett förhållande. Det är snarare en kontroll som ökar gradvis. Det kan börja med att han surar när du ska träffa dina vänner för att så småningom förbjuda dig att göra något utan hans godkännande. Det leder ofta till att du börjar göra som han vill för att slippa bråk och tjafs.

Tecken på att något är fel .Våldsamma män har ofta ett beteendemönster som du tidigt kan upptäcka:
* Han har ett ombytligt humör och blir lätt våldsam och aggressiv.
* Han är mycket svartsjuk.
* Han försöker att kontrollera din tid.
* Han försöker att förändra dig och skala bort det som är du.
* Han ringer dig mer än normalt, dyker upp på ditt jobb eller liknande.
* Han har en nedlåtande syn på kvinnor och kallar till exempel lättklädda kvinnor för horor.
* Han kan "prata" sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han vill.

Du måste komma ihåg att han har ett val. Han kan välja att inte slå men gör det ändå. Han kommer inte att förändras. Han behöver hjälp och du behöver hjälp att lämna honom.
Psykisk misshandel

Den psykiska misshandeln upplevs ofta som jobbigare än fysisk misshandel. Den börjar tidigare än den fysiska misshandeln och syftet är att bryta ned dig. Du blir till slut osäker på dig själv, dina egna tankar och ord. Du börjar tro på det han säger och att du förtjänar att bli behandlad så.

Den psykiska misshandeln innebär:
* Kränkande ord och handlingar - den psykiska misshandeln kan innebära att ena dagen är du underbar för att nästa dag bli kallad hora.
* Han utnyttjar dina svaga punkter och hemligheter du har berättat för honom.
* Han förlöjligar dig och hånar dig.
* Han anklagar dig för saker du inte gjort.
* Vad du än gör är det fel – du anpassar dig efter hans humör.

Fysisk misshandel


Den fysiska misshandeln kan ske på många sätt, men vanligast är att han:

* släpar dig, knuffar eller håller fast dig.
* sparkar eller slår dig med knytnäve eller föremål.
* kastar något på dig.
* tar stryptag på dig.
* bankar ditt huvud mot något.
* använder sexuellt våld.

I många fall slutar också misshandeln med "försoningssex" vilket många gånger är en form av våldtäkt.
Varför stannar du?

Omgivningen har ofta svårt att förstå att du stannar kvar hos mannen, men skälen kan vara många.

* Du är psykiskt nedbruten och orkar inte ta tag i situationen.
* Du tror att barnen mår bäst av att få bo med sin pappa.
* Du kan inte försörja dig själv och/eller saknar ekonomisk trygghet.
* Du har inga vänner eller släktingar att vända dig till för stöd och hjälp.
* Du stannar för att du och/eller din familj tycker att det är fel eller dåligt med skilsmässa.
* Du älskar honom fortfarande och hoppas att han ska ändra sig.
* Du vågar inte lämna honom av rädsla för att han kommer att söka upp dig igen.
* Du är så pass rädd för honom att du inte ens vågar fantisera om att lämna honom.
* Du har åtminstone "koll" på honom och hans humör så länge du stannar.

I alla dessa scenarion har våldet blivit en normal och accepterad del av vardagen.

Kom ihåg att vad han, du själv eller andra än tror, så är du ingen svag kvinna. Tvärtom krävs det en oerhörd styrka för att klara av att leva med en man som misshandlar. Bestäm dig

Du kan inte förändra honom. Det första slaget är sällan det sista även om han lovar dyrt och heligt att aldrig slå dig igen. Erkänn för dig själv att han faktiskt gör fel. Du måste lämna honom. Det är förståeligt och naturligt att du är rädd för vad som händer om du lämnar honom, men du är inte ensam. Hjälp och stöd finns att få hos till exempel kvinnojourerna. Ett tillfälligt, säkert boende går att ordna, men du måste ta första steget. Bestäm dig för att han inte får behandla dig som han gör och att nu får det vara nog.

Fråga om råd
Försök att komma i kontakt med polisen, socialjouren, vården, en kvinnojour eller liknande. Låna en telefon i till exempel affären eller hos grannen om du inte har möjlighet att ringa hemifrån.

Många kvinnor väljer att inte polisanmäla. De känner att de bara vill glömma och gå vidare med sina liv. Du bestämmer själv hur du vill göra, men att polisanmäla honom är en viktig markering för honom och din omgivning att han har behandlat dig fel. Det ger honom dessutom en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende.

Det går att bli hel igen, men du behöver hjälp!
När du väl befinner dig på en säker plats, borta från mannen som har misshandlat dig, är det dags att börja fundera på allt som hänt och hur det har påverkat dig. Säkert sitter hans hånfulla kommentarer djupt rotade i dig, men med hjälp kan du återigen bli den person du var innan du träffade honom. Ta kontakt med en kvinnoorganisation eller socialtjänsten i din kommun för mer information om stödsamtal och gruppträffar.

När män blir slagna
Våld är fel oavsett vem som slår och vem som blir slagen. Om du som man blir slagen av din partner kan du kontakta Mansjouren för stöd och hjälp. Du kan också prata med din husläkare. Tveka inte. Många fler än vad du tror är i samma situation som du.
Skrivet av Cathrine Cathen Carlson i gruppen "Riktiga Kvinnor och män slåss inte" https://www.facebook.com/groups/RMOKSI/
Bloggar:="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> Göteborg, debatt, Intressantdemokrati,
fredag 14 september 2012

Trängselskatt även för utländska fordon i Göteborg


Finansminister Anders Borg har gett ett glädjande besked till alla motståndare av trängselskatt. Han är nu beredd att skynda på utredningen om utländska fordons betalning av trängselskatt.Hög tid eftersom regeringen hittills förhalat frågan och utrett den i åratal.Drygt 30 miljoner/år ska det ge Västra Götalands Regionen i intäkter.

Borg var som väntat positiv till införandet av trängselskatten och Västsvenska paketet med investeringar i infrastrukturen 34 miljarder kronor och talade om “historiska dimensioner”.Men det tar för lång tid innan Finansdepartementets utredning om avgifter för utländska fordon blir klar 15 februari nästa år.

Därmed kommer en ny lag som stadgar att utländska fordon skall betala någon form av avgift när de passerar en betalstation och hur denna avgift skall betalas troligen inte att träda i kraft förrän 1 januari 2014, ett år efter att trängselskatten införs.Se GP:s ledare

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati


torsdag 13 september 2012

Bakåtsträvare är emot trängselskatt och Västlänk

Förra söndagen publicerade Göteborgs-Posten en omfattande granskning av Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg. En granskning som flera inblandade anser vara full av förenklingar, missförstånd, snäva perspektiv och rena felaktigheter.

Värstlänken är rubriken på den inledande mastodontartikeln över åtta tidningssidor. Där beskriver reportern Christer Lövkvist Västlänken som ett vansinnesprojekt utan lönsamhet som kommer att drivas igenom av politikerna i Västsverige ”till vilket pris som helst”.

Överhuvudtaget har jag svårt att förstå debatten om trängselskatt och Västlänken.Jag tycker mig ana ren och skär egoism samt rädsla för att öppna den egna plånboken. Som politiker måste man ha visioner och tänka på framtiden.Vi har fått nog av alltför kortsiktigt tänkande. Med den dåliga luft och trafiksituation som finns i Göteborg är trängselskatt nödvändig. Det är också högre olycksrisk när det är stop i trafiken. Däremot borde även utländska bilar omfattas av den.

Läs mer här:
Bättre konkurrenskraft kräver stora insatser.
Göteborgs dåliga luft

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

lördag 8 september 2012


Mycket intressant seminarium i SVT Forum om jämställdhet inom Europa.I sitt anförande säger bla Birgitta Olsson att det bara är män i ECB(Europeiska centralbanken).och att det bara finns två kvinnliga presidenter/statsministrar inom EU.

Men vad jag reagerade mest på var när Madeleine Leijonhufvud(professor i straffrätt) talade om mäns våld mot kvinnor:

Om kvinnor ska få makt i samhället måste de först få makten över sina kroppar. I bl a Malta, Polen och Irland är det förbjudet med abort och republikanerna i USA har abortförbud på sitt program.Det är också sådana diskussioner i Spanien och Rumänien.80% av offren i människohandel är kvinnor och de hamnar oftast inom sexhandel (76%). Att köpa sex innebär att stödja människohandel!Men förbud mot sexköp har varit positivt för samhället och bidragit till att stoppa människohandel.Prostitution är det nya slaveriet!

Anmärkningsvärt att kvinnan som blir våldtagen ska utsättas för våld!Annars bedöms fallet vara sexuellt utnyttjande istället.Här måste det till en lagändring. Det ska räcka att man tvingas till sex mot sin vilja!

Bloggar:, debatt, , , Intressant, demokrati,